Mediepedagogisk utredning i Motala

Motala Kommun sökte och fick stöd från Filminstitutet för att göra en utredning kring statusen av och intresset för arbetet med film och medier i skolorna i Motala.

Lärare och elev. Foto via Motala.se. Fotograf Mikael Grahn

Lärare och elev. Fotot hämtat från Motala.se. Fotograf: Mikael Grahn

Om Agenda M

Under begreppet Agenda M samlar Filminstitutet material som kan fungera som inspiration och fördjupning i arbetet att vidareutveckla det mediepedagogiska arbetet i Sveriges kommuner.

Motala

Senast att leverera en rapport är Motala kommun. Utredaren och tillika bildpedagogen Linda Andersson skriver att det går att skönja samma tendenser i Motala som i andra kommuner som har gjort liknande utredningar.

Skolor och lärare är medveta om vikten av och fördelarna med att integrera media och mediepedagogik i undervisningen. De beskriver att det både handlar om ett demokratiperspektiv där dagens bildsamhälle kräver kunskap om att uttrycka sig i bilder och om att göra undervisningen mer "rättvis" eftersom vissa elever har lättare att ta till sig undervisning som inte enbart är tal och textbaserad. Men, precis som på många andra håll, redovisar Linda Andersson att skolorna och lärarna känner ett behov av bättre teknik och mer mediepedagogisk kompetens.

När det gäller skolornas teknikpark beskriver Linda Andersson en ganska sorglig situation där hon exempelvis säger att "vid dessa skolor framkom det att den utrustning som fanns tillhands för eleverna var äldre och knappt fungerande. Miljön där elever enligt skolan ska arbeta med detta var i vissa fall mycket nedgångna, slitna och till viss del farliga".

Det omdömet gällde i stort sett alla av de fem skolor för årskurs 7-9 som Linda Andersson besökte. Vi ska visserligen inte övervärdera utrustningens betydelse för god mediepedagogik men situationen i dessa skolor är ändå ett belysande exempel av den diskrepans som ofta finns mellan skolans och elevens "värld". Linda Andersson beskriver det på följande sätt; "det kan bidra till att eleverna inte känner igen sig i den samhällssyn och det arbetssätt som skolan ger uttryck för".

Ni kan läsa en sammanfattning av rapporten, ladda ner hela utredningen och jämföra med andra kommuner genom att gå till Filminstitutets sida för Agenda M.

Publicerad 2010-07-01   Ändrad 2010-07-01