Om Svenska Filminstitutets biografstatistik

MacOS- och iOS-användare: Om du använder Safari måste inställningar ändras så att cookies tillåts.

Svenska Filminstitutet samlar in statistik över den svenska filmbranschen för att hålla sig ajour med branschens utveckling. Uppgifterna används som grund för beslut och uppföljning av tidigare fattade beslut av Filminstitutet, utomstående bolag, organisationer och myndigheter. Uppgifterna är även av intresse för medier och den filmintresserade allmänheten.

På Filminstitutet ligger statistiken framför allt till grund för interna beslut om de stöd som fördelas, till exempel produktionsstödet, distributionsstödet och visningsstödet till biografer. Vi använder även de statistiska uppgifterna som underlag när vi fakturerar den tioprocentiga avgift som biografägare betalar enligt Filmavtalet.

Vi erbjuder här statistik om branschen i form av sökbar biografstatistik tillsammans med analyserande och förklarande texter.

Filminstitutets biografstatistik bygger på uppgifter från landets alla biografer med öppna visningar. Statistiken sträcker sig för närvarande från 1 januari 2001 och framåt. Efterhand som mer statistik har säkerställts kommer tidsperioden att utökas.

Statistiktjänst

Biografstatistiken presenteras med hjälp av QlikView, ett kraftfullt program för att enkelt och snabbt göra detaljerade utsökningar i ett stort statistiskt material. Du behöver alltså inte nöja dig med de uppgifter som först visas på sidan, utan kan själv ta fram just den statistik som intresserar dig. QlikView-tekniken gör materialet dynamiskt, vilket innebär att dina tidigare val påverkar menyerna.

Statistiken presenteras på fyra olika flikar: Topplista, Marknadsandelar, Nyckeltal och Svensk film.

Första gången du kommer till någon av dessa sidor visas biografstatistiken för det senaste spelåret och spelmånaden. Vill du förändra sidans innehåll kan du göra det med hjälp av ett antal olika variabler.

Topplista

På denna sida kan du ta reda på hur det har gått för filmer som visats på svenska biografer.

Här kan du enkelt skapa topplistor för olika år, månader, län, distributörer och produktionsländer, eller en kombination av dessa variabler. Exempelvis kan du ta reda på vilka norska filmer som gick bäst i Värmland under spelåret 2005. Du kan också enkelt göra en sökning på en specifik titel.

Marknadsandelar

Denna sida visar marknadsandelar för huvudproduktionsländer och distributörer samt hur stor andel av biobesöken som sker i olika län.

Nyckeltal

Denna sida visar besök och intäkter totalt, samt besöken uppdelat på avgiftspliktiga och avgiftsbefriade biografer.

Då ett enskilt år kan vara väldigt bra eller dåligt i jämförelse med ett annat har vi valt att även visa uppgifter från de två föregående åren i uppställningen. När det gäller de avgiftspliktiga respektive avgiftsbefriade biograferna visar vi även hur stor del av de totala besöken som respektive biograftyp står för.

Exempel på sökningar som du kan göra här inbegriper vilka länder vars filmer var mest besökta i olika län eller var i landet som vi ser på mest svensk film.

I diagrammet kan olika variablers variation över tid visas genom att göra val längst ner till vänster i diagrammet: besök, intäkter, föreställningar, antal biografer, antal salonger samt antal premiärsatta filmer.

Svensk film

Denna flik visar hur besök, intäkter, marknadsandel för svensk film, samt antal/andel premiärsatta svenska filmer varierar över tid.

Publicerad 2008-11-26   Ändrad 2010-01-28